Лични данни

Предмет
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Електрон-Пловдив ООД, гр. Пловдив, ул. Златарска № 24, ИД. Номер BG160073406, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.eshop-bg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Електрон-Пловдив ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Златарска № 24
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Гео Милев № 10
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Гео Милев № 10 E-mail: sales@eshop-bg.com, тел: +359 32623949
Вписване в публични регистри: ИД № BG160073406

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
Функционалности на електронен магазин www.eshop-bg.com
Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН наричаме магазин, достъпен на адрес в Интернет www.eshop-bg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане

Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.eshop-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Когато параметрите на пратката надхвърлят установените куриески услуги за колетни пратки цената на доставката се уточнява допълнително.
Използване на електронен магазин www.eshop-bg.com
Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Приемам” и “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предоставя верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира сам данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Стъпки за извършване на покупко-продажба
Чл. 7. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български или английски език.

(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.eshop-bg.com

(4) За извършване на покупко-продажба Потребителят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Потребителят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.eshop-bg.com.

(5) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.eshop-bg.com и получи номера на своята електронна покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Потребителя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Потребителят извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Регистрация в www.eshop-bg.com
При такава доставка данните на Потребителя се пазят в www.eshop-bg.com
Потребителят има достъп до история на поръчките си в електронния магазин.
Потребителят може да проследява промени по поръчката и пратката през електронния магазин.
Потребителят може да пази избрани продукти в списък за наблюдения.

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
Предоставяне на данни за изпълнение на доставката
Избор на метод за плащане на цената
Потвърждение на поръчката

Задължения на доставчика и защита на потребителите
Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страница на всеки продукт на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба. Допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност. Публикуваната на сайта информация, като изображения е само с илюстративна Функционалните данни на продукта следва да се приемат от неговата спецификация.

(6) Доставчикът е длъжен на посочи условията за доставка в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 10. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им съгласно възможните опции на сайта.

Потребителите от други държави заплащат стойността на покупките и доставката предварително.

Някои стоки при получаване извън ЕС може да са предмет на импортни такси, данъци и други. Електрон-Пловдив ООД не е отговорна за заплащането на такива такси и непознаването на местни регулации не е причина за отказ от получена стока.

Чл. 11. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.eshop-bg.com в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) В случай, че потребителят упражни Правото си на отказ по ал.1 Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал.1 разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

(4) Ако Потребителят е изпратил закупена от Доставчика стока обратно с начислени разходи по връщането за сметка на Доставчика то сумата, която потребителят е платил по договора ще бъде възстановена с приспадане на сумата платена по разходите за получаване на стоката обратно.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.

(6) В случай на увредена стока Доставчика не носи отговорност по възстановяване на сумите.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоки за Потребителя и Доставчика е определен за всички стоки само за конкретната поръчка след извършването на покупко-продажба чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Потребителят може да финализира покупко-продажбата при избор на опция да му бъдат доставени само налични продукти и количества от тях в случай на установяване на такива недостатъчни количества преди изпращане.

(3) След извършено плащане от Потребителя ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(4) При извършено плащане ако поръчката може да бъде изпълнена частично само за налични стоки или количества, то Доставчика следва указанията в т.2 , като възстановява разликата в платената сума и тази на наличните стоки.

(5) Сумите се възстановяват само чрез банков превод или елекронно и в случай, че Потребителят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(4) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при покупко-продажбата срок в зависимост от местоназначението.

(3) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на нейната доставка и предаване от Доставчика и ако не отговаря на характеристиките да уведоми за това незабавно Доставчика.

Защита на Лични данни
Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://eshop-bg.com/privacy-policy/

(3) С предоставянето на лични данни при регистрация в онлайн магазина и потвърдено съгласие за ползването им се счита, че Потребителите са запознати с Политиката за съхранение на лични данни на www.eshop-bg.com

Чл. 15. (1) За нуждите по изпълнение на поръчка със или без регистрация в сайта Доставчикът има право да изисква от Потребителя минимум данни за нейното изпращане и комуникация относно доставката.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, което възпрепятства достъпа му до личните данни в www.eshop-bg.com Доставчикът има право да приложи “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: http://eshop-bg.com/moyat-profil/lost-password/

Изменения и достъп до общите условия
Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители на електронния магазин.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика.

(3) Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените чрез съобщение до Доставчика от имейла на акаунта си

(4) В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика.

(5) В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

(6) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя в акаунта си.

(7) Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.eshop-bg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.