Триаци

Триаци, Симистори:

Симистор  или триак е полупроводников елемент. Той се използва за комутиране и регулиране на променливотокови товари, при високи стойностти на напрежение и ток в битовата и промишлена електроника и автоматика. Опростено симисторът може да се представи като два триодни тиристора, включени паралелно противоположно. Управлението на симистора се отличава от управлението на два тринистора включени противоположно паралелно.